Sociální oblast a zdravotnictví

Rozvoj sociálních služeb

Zasadíme se o koncepční rozvoj nabídky dostupných sociálních služeb na Praze 14, která bude odpovídat demografickému vývoji a sociálnímu složení městské části.

Stabilní ekonomické prostředí pro poskytovatele sociálních služeb

Ekonomická a sociální situace poskytovatelů sociálních služeb je pro nás podstatná, proto navrhneme férové a transparentní dotační programy. Programy, kde veřejnost jasně uvidí kolik peněz kam teče. Zároveň budeme vypomáhat překlenout krátkodobě poskytovatelům sociálních služeb skrze návratné finanční výpomoci.

Denní stacionář pro seniory

Leží nám na srdci i péče o seniory. Při sledování demografického vývoje jsme se zaměřili na oblasti, kde by nejvíce pomohl denní stacionář pro seniory (například Černý Most a Hloubětín). Tím ulehčíme přetíženým sociálním službám naší městské části. Starost o starší spoluobčany je jedna z důležitých záležitostí, kterou musíme řešit.  

Domov seniorů Bojčenkova

Dokončíme projekt rekonstrukce a dostavby Domova seniorů Bojčenkova. Následně zajistíme vhodným výběrem poskytovatele sociální služby, že zde bude poskytována kvalitní péče pro seniory a životní úroveň v domově bude vyšší nežli před rekonstrukcí.

Terénní a ambulantní sociální služby

Podpoříme další rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, aby klienti byli co nejméně vytrhávání ze svého rodinného prostředí, což přispěje i lepší psychické pohodě.

Case management v sociální oblasti

Zasadíme se o vznik case managementu v takové podobě, aby občané v sociální tísni mohli využívat jednoduše komplexní sociální pomoci při řešení svých problémů.

Podpora pečujících

Budeme podporovat pečující osoby nejen finančně, ale taktéž i rozšířením odlehčovacích služeb a pořádáním vzdělávacích programů.

Prostupné bydlení

Budeme nadále rozvíjet osvědčený model prostupného bydlení, který na městské části funguje. Zároveň budeme rozvíjet fungování kontaktního místa pro bydlení, které pomáhá obyvatelům při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení.

Dostupné bydlení

Budeme udržovat bytový fond městské části v takovém stavu, aby bylo možno zajistit bydlení pro osoby vykonávající pro chod města potřebné profese, seniory, mladé rodiny s dětmi atp. Městská část si musí udržet disponibilní bytový fond.

Specializovaná zdravotní péče

Zasadíme se o zajištění co nejširšího spektra specialistů na Praze 14, aby její obyvatelé museli dojíždět co nejméně. Našim cílem je město krátkých vzdáleností a tomu jdeme naproti ve všech oblastech.

Péče nejen o tělo, ale i duši

Budeme se aktivně zasazovat za vznik Centra duševního zdraví na Praze 14. Naši obyvatelé tuto péči musí mít jednoduše a rychle dostupnou. To přinese zdravější prostředí pro naši budoucnost.

Doprava

Rozvoj MHD – Železnice jako alternativa k autům

Železniční zastávky

Dotáhneme železniční zastávky Rajská Zahrada, Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť do realizace.S rozvojem oblasti Hutí prověříme možnost vzniku nové železniční zastávky v její východní části. Nové železniční linky nabídnou rychlá nová spojení do širšího centra města.

Tramvajová trať

Zasadíme se o vznik tramvajové trati z Lehovce k nové železniční zastávky Rajská Zahrada a budeme dále prosazovat její pokračování na Černý Most a dále do rozvojové oblasti Hutí. 


Torzo “černého mostu” jako symbol

Budeme usilovat o zachování torza “černého mostu “ v blízkosti nově budované železniční zastávky Rajská Zahrada, jeho rekonstrukci a zpřístupnění jako symbolu Černého Mostu.

Midibusové linky

Prověříme možnosti vzniku nových linek, které budou zajišťovány menšími autobusy, s cílem zlepšit dopravní obslužnost odlehlejších částí.

Rychlá MHD

Budeme iniciovat možnost preference MHD na linkách obsluhujících naši městskou část.

Nové autobusové zastávky

Pro zkvalitnění dopravní obslužnosti zrealizujeme nové autobusové zastávky v Hloubětíně a na Černém Mostě.

Parkování

Parkovací zóny

Zavedeme parkovací zóny, a to zejména v blízkosti stanic metra. Není možné už dále čekat. Je nutné vrátit ulice zahlcené mimopražskými auty zpátky občanům Čtrnáctky.

Další parkoviště pro občany Čtrnáctky

Podporujeme přesun P+R Rajská Zahrada do Chlumecké ulice a uvolnění stávajícího prostoru v Cíglerově ulici pro naše občany. 

Nové P+R

Podpoříme realizaci P+R u Kyjského nádraží, i když jsme si vědomi, že dlouhodobým řešením je budování těchto parkovišť u železničních zastávek především ve středočeském kraji.

Podzemní garáže

Budeme podporovat lepší využití podzemních garáží na Černém Mostě, včetně zajištění pronájmu míst v novém parkovacím domě v Bryksově ulici. 

Elektromobilita

Podpoříme rozšíření nabíjecích míst pro elektromobily.

Alternativní pohony

Vozidla na stlačený zemní plyn (CNG), která jsou šetrnější k životnímu prostředí, patří i do podzemních garáží. Podpoříme iniciativu, která zruší tento nesmyslný zákaz.

Silnice jako příležitost pro kvalitní život

Zklidňování dopravy

Našim cílem je maximálně snižovat negativní dopady dopravy na život obyvatel. Podporujeme vytváření zón 30 km/h v obydlených oblastech a návrat přednosti zprava. To pomůže vytvořit i nová parkovací místa.

Vizuální smog

Odstraníme nadbytečné dopravní značení a tam kde je to možné jej umístíme ve zmenšené velikosti. Zasadíme se o eliminaci reklamních zařízení ve veřejném prostoru.

Tranzitní doprava na hlavní ulice

Budeme prosazovat opatření vedoucí k eliminaci tranzitní dopravy v obydlených oblastech.

Úklid a opravy ulic blíže občanům

Budeme usilovat o převedení méně významných komunikací do správy MČ spolu s finančními kompenzacemi od Magistrátu.

Nové moderní ulice

Iniciujeme rekonstrukce stávajících komunikací a veřejných prostranství. V rámci projektové přípravy zohledníme moderní trendy v tvorbě uličního prostoru včetně eliminace dopadů na životní prostředí a zohledníme připomínky občanů. Maximálně využijeme zdrojů financování mimo rozpočet MČ.

Transformace Chlumecké ulice

Ve spolupráci s Velkou Prahou se zasadíme o její změnu na městskou třídu s úrovňovými vazbami do okolního území a potlačíme tak bariéru, kterou v území tvoří. Dálniční alternativu již máme a je jí ulice Novopacká.

Nová Ocelkova

Maximálně podpoříme dostavbu Ocelkovy ulice (úsek Budovatelská – Skorkovská), která odlehčí dopravě v oblasti Kyjí – Hutí.

Městský okruh

Urychlíme dobudování vnitřního okruhu a nutných návazných komunikací, které pomohou odlehčit našim obydleným ulicím.

Pražský okruh

Podpoříme dostavbu Pražského okruhu při minimalizaci negativních dopadů na jeho okolí. Cílem je vyvést tranzitní, zejména nákladní dopravu z Prahy.

Chodci a cyklisté náš respektovaný partner

Severovýchodní cyklomagistrála

Prosadíme dobudování všech etap, které umožní bezpečné a rychlé spojení do ostatních městských částí beze strachu, že se střetnou s auty.

Nové drážní stezky

Budeme usilovat o přípravu drážních stezek, koridorů pro chodce a cyklisty podél železničních tratí, které čtrnáctkou procházejí. 

Rokytka jako místo k rekreaci

Stabilizujeme a rozvineme rekreační stezku podél Rokytky mezi ulicemi Morušová a Čelákovická.

Bezpečně na Čihadla a do Hostavic

Zrealizujeme nové propojení mezi ulicí Broumarskou a Hodějovskou jako nový přístup do oblasti Čihadel a parku Pilská. Dořešíme bezpečné převedení chodců přes Broumarskou ulici v blízkosti kyjského nádraží.

Infrastruktura pro cyklisty

Urychlíme rozvoj cyklostojanů či bezpečných cyklistických boxů u škol, úřadů, obchodů, pošt, stanic metra a vlakových zastávek.

Stop bariérám

Jejich odstraňování ve veřejném prostoru je naše priorita. Totéž platí o údržbě chodníků a pěšin které musí být vždy bezpečně schůdné.

Otevřená radnice

Data veřejnosti

Ukážeme všechny faktury, analýzy a všechny údaje, které občané potřebují k rozhodování. Tyto informace nahrajeme na portál otevřených dat. 

Funkční rozklikávací rozpočet

Zajistíme, aby Cityvizor na Praze 14 naplno využíval svůj potenciál. Propojení s registrem smluv, IČO všech dodavatelů a zveřejňování i částek nižších než 50.000 Kč bude základem.

Nové funkce aplikace Moje Čtrnáctka

Současná podoba aplikace je osekaná na kost. V součinnosti s občany zajistíme další funkce, a tím přivedeme město blíže k občanům.

Webové stránky Prahy 14

Webové stránky městské části je třeba optimalizovat. Zjednodušíme uživatelské rozhraní. Dále budou přidány prvky součinnosti s občany (ankety, meetingy, petice). Mimojiné bude možné odebírat novinky e-mailem a využívat sdílený kalendář akcí a aktualit. 

Digitální věrnostní program

Aplikace Moje Čtrnáctka umožní propojení s národním ověřením identity prostřednictvím internetového bankovnictví. Takto ověření uživatelé budou čerpat výhody jako je například půjčování sportovního vybavení, úhrada poplatků obci, či výpůjčky vybavení ze sdílené dílny a mnoho dalšího. 

Více dotací na digitalizaci

Zajistíme zvýšení financí pro nové digitální projekty. Přivedeme Prahu 14 do 21. století.

Notifikační systém
Problémy typu končící platnost občanského průkazu, dluhy na úřadech, blížící se termín veřejného projednávání budou minulostí. Díky notifikačnímu systému budete o těchto, a mnoho dalších, situacích informováni včas pomocí SMS nebo aplikaci. 

Digitalizace přihlášek  
Zjednodušíme dnešní složitý proces přihlašování dětí do MŠ a ZŠ pomocí digitalizace. Jednoduše, transparentně a lidsky. Takovou formu přihlášky bude akceptovat každá MŠ a ZŠ spadající pod Prahu 14. 

Maximální využití datových schránek

Zajistíme, aby radnice při komunikaci se svými občany maximálně využívala elektronickou komunikaci včetně datových schránek.

Školství

Pestré a dostupné předškolní vzdělávání

Podpoříme rozvoj různých forem předškolních zařízení, aby rodiče mohli lépe sladit svůj rodinný a pracovní život. Kromě školek zřizovaných městskou částí budeme vycházet vstříc i nezávislým projektům. Podporujeme ideu dětských skupin, lesních školek i dalších alternativ. Cílem je pestrá nabídka, která pokryje zájmy co nejvíce rodin. Pro rodiče by neměl být problém najít místo ve školce pro dvouleté dítě, pokud o to budou stát.

Dostupné školy

Chceme, aby naše MŠ a ZŠ měly dostatečné kapacity pro vzdělávání dětí z okolí. Budeme brát velmi vážně aktuální demografický vývoj, vytvoříme průběžný monitoring kapacit MŠ a ZŠ. Odmítáme zvyšování počtu dětí ve třídách, čemuž chceme v krátkodobé perspektivě zamezit pomocí hledání volných prostor v majetku městské části či ve spolupráci s magistrátem a dalšími veřejnými i soukromými subjekty. V dlouhodobém horizontu je pak třeba dostupnost škol zajistit výstavbou nových MŠ/ZŠ či vhodným fyzickým rozšířením kapacit současných škol, kde je to možné.

Rozumná pomoc ukrajinským dětem

Pomůžeme s jazykovou i vzdělávací adaptací dětem z Ukrajiny utíkajícím před válkou, pomoc však nemůže být na úkor ostatních dětí. Ve spolupráci s MŠMT, magistrátem i Středočeským krajem budeme vedle jejich integrace do našich MŠ a ZŠ hledat i další cesty pomoci (zajištění dojíždění do volných ZŠ mimo Prahu, zajištění kvalitní výuky v ukrajinských třídách aj.). 

Škola musí mít svou radu moudrých

Školské rady jsou klíčovým nástrojem komunikace mezi školou, rodiči a zřizovatelem. Z pozice zřizovatele podpoříme a propojíme činnost ŠR všech ZŠ i s činností školské komise, aby ŠR mohly vzájemně inspirovat při diskusi o školních řádech či školních vzdělávacích programech, které jsou klíčové pro všechny ZŠ. 

Naslouchat potřebám rodičů

Aktivně budeme řešit podněty rodičů týkající se např. dopravní obslužnosti, kvality a zdravotních potřeb stravování, bezpečnosti v okolí škol, užívání mobilních telefonů ve výuce apod. Vedle školských rad vytvoříme další veřejná fóra, kde budou moci rodiče aktivně komunikovat přímo se zřizovatelem.

Kvalitní školku/školu dělá kvalitní ředitelka či ředitel

Budeme usilovat o co největší transparentnost při výběrových řízeních na ředitele MŠ i ZŠ, zapojíme školské rady, rodiče i veřejnost. Z pozice zřizovatele povedeme aktivní diskusi s řediteli ZŠ nad kvalitou výuky i infrastruktury. Otevřeme diskusi i nad podobou stávajících školních řádů a zejména školních vzdělávacích programů. 

Moderní školu nedělá jen moderní výuka

Vedle modernizace interaktivní výuky budeme podporovat i další modernizaci v oblasti komunikace s rodiči i administrativou školy. Vytvoříme v rámci městské části aplikaci pro sdílení informací a dat všech MŠ a ZŠ, pro administraci zápisů, sdílení volných kapacit, administraci žádosti o různé typy podpor apod. 

Děti si zaslouží pozornost i pohodu

Budeme co nejvíce podporovat tvorbu nových míst asistentů pedagoga, speciálních i sociálních pedagogů a školních psychologů. Budeme aktivně hledat finanční zdroje pro jejich zajištění v operačních programech EU i dotačních programech na magistrátu. Děti si zaslouží vedle kvalitní výuky i kvalitní péči o jejich vzdělávací potřeby i psychickou pohodu. 

Školní stravování

Mnoho dětí je alergických na různé druhy potravin. Chceme aby MŠ i ZŠ vařily jídla i pro tyto děti! Nemají být stranou jen pro to, že školka či škola nemá prostředky na vaření speciálních jídel pro tyto děti!

Bezpečnost

Osvětlení v podchodech a temných uličkách

Zavedeme osvětlení do problematických podchodů a do ulic, které v noci nejsou bezpečné. Temné podchody a tmavé ulice budou minulostí na Praze 14.

Podpora preventivních a adiktologických služeb

Zasadíme se o vybudování stálého místa pro preventivní a adiktologické služby, jejichž pracovníci se mimo jiné starají i o čisté a bezpečné veřejné prostory bez jehel.

Osvěta ohledně prevence užívání návykových látek a dalších formách rizikového chování na školách

Ve spolupráci se školskými zařízeními zorganizujeme přednášky ohledně prevence užívání návykových látek, projevů rasismu, rizikového chování na internetu a výskytu šikany ve všech jejích formách.

Zvýšení počtu nočních hlídek v rizikových oblastech

Navýšíme počet hlídek především v oblastech, kde v noci dochází k častému vloupání a vykrádání automobilů, sklepů a dalších prostor.

Úspěšná integrace lidí prchajících před válkou

Podpoříme programy na kvalitní začlenění osob prchajících před válkou, aby se nám tu spolu dobře žilo. Umožníme výuku českého jazyka pro zájemce zdarma, protože umět jazyk je začátek správné integrace.

Inovativní opatření pro omezení drobné kriminality, tj. kapsářství, vykrádání aut apod.

Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR podpoříme inovativní a efektivní opatření vedoucí k omezení drobné pouliční kriminality, např. prostřednictvím asistentů prevence kriminality.

Asistenti veřejného pořádku pro konkrétní oblasti na městské části

Zavedeme institut asistentů veřejného pořádku, kteří budou mít na starost jednotlivé problematické lokality na Praze 14, kde budou hlídat jejich bezpečnost.

Dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti

Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR zajistíme častější kontroly dodržování nového znění vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, a to především v problematických lokalitách, jako jsou okolí stanice metra Černý Most a Hloubětín. 

Bezpečnost pro děti u základních a středních škol

Rozšíříme policejní kontrolu přechodů a celkového okolí základních a středních škol na Praze 14, a to především v ranních a odpoledních hodinách. Dále budeme také prosazovat zavedení inteligentních semaforů v těchto místech.

Legální graffiti plochy

Nadále budeme prosazovat uvolňování vhodných veřejných prostorů pro tvorbu moderního umění v podobě graffiti. Ukážeme, že graffiti nemusí být považované pouze za vandalismus, ale naopak může být ozdobou městské části.

Kurzy sebeobrany pro ohrožené skupiny

Rozšíříme možnosti kurzů sebeobrany pro ohrožené skupiny (děti, ženy, senioři) pořádané městskou částí, aby se každý, kdo o to bude mít zájem, mohl venku v noci cítit bezpečněji.

Životní prostředí a územní rozvoj 

Zapojení veřejnosti do rozhodování

Radnice musí vidět v občanech svoje partnery a sama musí být sebevědomým partnerem developerů. Nové projekty musí být výhodné nejen pro developera, ale především pro MČ a její občany. Jsme proti překotným prodejům městských pozemků bez projednání v komisích Rady MČ. Prosadíme, aby v nové bytové výstavbě bylo určité procento bytů vyhrazeno pro městskou část. 

Bojujeme proti prodeji pozemků Klánovická

Požadujeme férovou diskusi o projektech, které jsou veřejným zájmem nás všech. Nedávná kauza Klánovická ukázala nedostatečnou transparentnost v postupu radnice. Zvolení zástupci si nesmí dovolit arogantně ignorovat názory občanů a vyhýbat se věcné diskusi. Zvůle radnice nesmí válcovat názory občanů. 

Vypořádání se s klimatickou změnou v naší městské části

Klimatickou změnu sami nezastavíme, můžeme ji ale zmírnit a také se na ni připravit. Kde to bude možné, podpoříme zabudování zelených střech a fasád.  Pro parné letní dny zřídíme chytré vodní prvky (např. mlžítka) nejen na vyhřátých sídlištích, ale také u dětských hřišť, které také zastíníme. Již v minulosti jsme připravili klimatický plán Zelených pro Prahu 14. Náš klimatický plán propojíme s plánem MČ a magistrátním.  http://praha14.zeleni.cz/klimaticka-plan-pro-prahu-14/ 

Větší podpora obnovitelných zdrojů energie

Zavedeme Energetický management do praxe včetně vytvoření Akčního plánu a Interního plánu. Podpoříme solární panely na domech naší MČ.  Vstoupíme do Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE). Zasadíme se o větší podporu tepelných čerpadel.  

Omezení negativních vlivů dopravy

Nechceme dýchat zplodiny a prach z dopravy. Také chceme, aby doprava co nejméně obtěžovala obyvatele MČ svojí hlučností a prašností. Proto budeme usilovat zejména o omezení tranzitní dopravy a vybudování protihlukových opatření v zatížených lokalitách. 

Pohlídáme Metropolitní plán 

V létě 2022 se schvaluje metropolitní plán. Podporujeme přiměřené rozšiřování obytné zástavby a pohlídáme, aby spolu s ní vznikala i dostatečná občanská vybavenost a dostatek zelených ploch. Současné zelené plochy nesmí padnout za oběť sobeckým plánům na co největší zisk developerů. Varovným příkladem je například chystaná výstavba v Klánovické nebo plány na masivní výstavbu na Hutích. Chceme kvalitní urbanismus a město, ve kterém je radost žít!

 Údržba stávající zeleně a výsadba stromů

Naše městská část potřebuje zajistit jednotné a kompatibilní podklady pro zpracování plánů péče o zeleň (například aktualizované pasporty), což v praxi znamená vytvoření analýzy, jaké dřeviny se v naší MČ nachází. Zasadíme se o vytvoření manuálu pro péči o zeleň na Praze 14 včetně péče o travní porosty. Po dohodě s občany Prahy 14 chceme také podporovat vznik květnatých luk a trvalkových záhonů na místech, kde je to možné. Stejně tak je vybudujeme na pozemcích MČ a jí zřízených organizací. Budeme podporovat budování přístřešků pro drobné živočišné druhy. Sekání trávníků musí probíhat s rozmyslem.  

Tvorba nových zelených prvků a podpora nových parků 

Navrhujeme trvalou kvalitní parkovou úpravu mezi ulicemi Mansfeldova-Bryksova (velký prostor před Centrem Černý Most) a mezi ulicemi Arnošta Valenty a Madarova (mezi parkem U Čeňku a vrchem Horka s rozhlednou Doubravka). Na Hutích se jedná o oblast okolo Panorama KYJE, Pivoňská, Budovatelská, Bodlákova.  V Hloubětíně jsou to ulice Sadská, Pod turnovskou tratí, park Nehvizdská – Zelenečská.  Na Jahodnici se jedná o pokračování další výsadby stromů v lokalitě Hlinířská a U hostavického potoka. Na Lehovci, okolo ulic Kardašovská, Krylovecká, Rochovská.  Celkové naše městská část potřebuje zkrášlení zeleně. 

Územní studie k Rajskému vrchu

Na Rajském vrchu probíhá kontinuálně divoká developerská výstavba. Jsme pro zachování zeleně v tomto prostoru. Zeleň kolem Doubravky slouží k rekreačním účelům nejen lidem z Černého Mostu ale i Kyjí a dalších částí naší MČ. Požadujeme komplexní studii na celém území od parku U Čeňku přes rozhlednu Doubravka až ke Kyjskému rybníku!   

Revitalizace Centrálního parku

Požadujeme dlouho odkládanou rekultivaci celého parku do nové podoby. Mimo jiné v parku probíhá příliš časté sekání trávy.  Vyčleníme plochy, kde nebude neustále udržován anglický trávník.

Využívání tzv. šedé vody, zachytávání dešťové vody 

Je velmi důležité zachytávat a dále využívat odpadní tzv. „šedou“ vodu. Podporujeme další využití dešťové vody pro komunální využití, například zalévání zeleně či úklid silnic a chodníků. Podpoříme zpracování pasportu povrchů včetně jejich stavebně technického stavu a jejich vlivu na adaptační priority (zasakování, přehřívání apod.). Také usilujeme o vyšší dotace na zadržování vody u městské zástavby, která se následně může použít např. na zalévání okolní zeleně.

Více kontejnerů na tříděný odpad a zvětšení kapacity pro recyklaci

Některé oblasti naší MČ mají pouze 4 recyklační popelnice na 500 lidí, což je naprosto nedostatečná kapacita. Zasadíme se o celkové zvýšení kapacity tříděných kontejnerů.

 Úprava okolí stanic metra 

Chceme, aby zastávky metra nebyly odpadkovými koši a no-go zónami! Kromě terminálu Černý Most se jedná především o metro Hloubětín a areál přilehlé Havany. Zasadíme se vypovězení smluv všem kasinům, které v areálu jsou. Areál by měl být oázou klidu a pohody, nikoli hazardu a negativních jevů s ním spojených.  Také požadujeme celkovou rekultivaci obchodního prostoru Havana a podchodu u metra Hloubětín.

Pokračování revitalizace Černého Mostu 

Na Černém Mostě dlouhodobě chybí zeleň a údržba té stávající je nevyhovující. Černý Most potřebuje nejen lepší péči o zeleň, ale také celkovou revitalizaci. Chceme realizovat obdobné projekty, jakým byl projekt Vybíralka 25 (projekt na revitalizaci Černého Mostu) který měl Černý Most přizpůsobit potřebám obyvatel sídliště 21. stol.  Tento projekt bychom chtěli obnovit a upravit tak, aby vyhovoval potřebám občanů Černého Mostu. 

Úpravy cest k vlakovému nádraží Kyje

Kolem cesty k nádraží je v křoví nepořádek, křoviny jsou zanedbané.  Prořežeme a upravíme zeleň bez nutnosti kácení přilehlých stromů. 

Revitalizace cest kolem vodních ploch na Praze 14  

Kolem Kyjského rybníka se nachází 40 let stará panelová pěšina, zasadíme se, aby se proměnila v krásnou promenádu a pro chodce a cyklisty. Jsme pro výměnu povrchu takovým způsobem, aby odpovídal těmto účelům, a nebyl již místem ohrožujícím zdraví a kosti všech občanů a návštěvníků.  

Komunitní zahradničení a zahrádkářské kolonie

Komunitní zahradničení pro nás není jen prázdným heslem. Chceme jeho další rozvoj i pro občany, kteří nemají možnost zahradničit v zahrádkářských koloniích.  Podporujeme jak vznik zahrad ve vnitroblocích, tak rozšíření ve stávajících prostorách komunitních center. Zachráníme stávající zahrádkářské kolonie a podpoříme jejich zpřístupnění všem občanům, aby sloužily jako parky (podobný koncept funguje například v Německu). 

Úprava piknikových míst a vznik nových  

Pikniková místa v naší MČ jsou zanedbaná a potřebovala by renovovat. Jedním z příkladů je   místo u ulice Tálínská v Kyjích. Místo zkultivujeme a zařídíme pravidelnou kontrolu ze strany městské policie.

Zelený pás mezi Vajgarskou a Broumarskou

Zkultivujeme zelený pás mezi Vajgarskou a Broumarskou, od Cíglerovy až ke Kyjskému rybníku. Lépe se postaráme o stávající zeleň, vysadíme mnoho dalších stromů a nebudeme sekat trávník až k zemi. Prostor doplníme také o chodníček v severojižním směru.

Renovace parku Vidlák

Dáme do pořádku park Vidlák – opravíme cesty, zrenovujeme nebo vyměníme lavičky a odpadkové koše, vysadíme na vhodná místa květinové záhony.

Ještě zelenější Ocelkova

Mezi jízdní pruhy v Ocelkově doplníme stromořadí tam, kde ještě není a kde to bude možné. Ani zde nenecháme sekat trávu příliš nakrátko, aby hned neuschla. Ostatní zeleni v okolí ulice Ocelkova chceme věnovat více péče, aby nepůsobila zanedbaným dojmem.

Kultivace přírodní oblasti Bažantnice 

Do Bažantnice chodí lidé z Prahy 14 relaxovat. Bohužel je ale toto místo dlouhodobě zanedbané a neudržované. Zahájíme pravidelnou údržbu této oblasti. Vysadíme nové stromy a budeme lépe pečovat o stávající. Zařídíme, aby zde byla příjemná oblast pro všechny. Jsme pro zachování Bažantnice pro rekreační účely. 

Revitalizace točny na konečné tramvají Lehovec

Stav točny na Lehovci je katastrofální. Chceme místo radikálně změnit, aby vyhovovalo moderním standardům občanské vybavenosti a sloužilo nejen obyvatelům Lehovce, ale celé městské části! Chceme zrušit točnu a prodloužit tramvaje na Rajskou zahradu a Hutě. 

Příroda v praxi  

Jsme pro edukativní výuku dětí. Chceme postavit tzv. domky pro brouky, děti se tak dozvědí o životním prostředí ve svém okolí. 

Pítka nejen pro lidi

V Centrálním parku a ve vnitroblocích mezi Pospíchalovou a Cíglerovou chceme doplnit pítka pro ptáky i jiná zvířata. Neměli bychom dopustit, aby místní ježci a králíci trpěli v horku žízní.

Zvelebení prostoru mezi Irvingovou a Dygrýnovou

Rádi bychom zvelebili prostor mezi Irvingovou a východním koncem Dygrýnovy. Chceme udělat oficiální chodníček z pěšinky, kterou si lidé krátí cestu mezi východním koncem Dygrýnovy a dětskými hřišti. V okolí vysadíme více stromů.