V tomto článku najdete téměř plné znění nové koaliční dohody, která odráží programové priority současné koalice

Dohoda o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro období 2021–2022

Preambule Zastoupení politických subjektů – TOP 09, Občanská demokratická strana (ODS) a Česká pirátská strana (Piráti) působících na MČ Praha 14, dále jen: „koaliční partneři“, vědomi si své odpovědnosti za další rozvoj MČ Praha 14 a odpovědnosti vůči občanům Prahy 14 se zavazují, že budou Městskou část Praha 14 spravovat s důrazem na zachování demokratických zásad samosprávy v duchu Ústavy a zákonů České republiky. Transparentnost všech rozhodnutí koaličních partnerů vč. přenechání kontrolních funkcí opozičním stranám je jejich prioritou. Koaliční partneři budou spravovat městskou část na principech právního státu, fiskální, sociální a ekologické odpovědnosti. Pro vzájemné úsilí spravovat Městskou část Praha 14 s ohledem na potřeby a zájmy jejich občanů a realizovat navržený program rozvoje Městské části s prioritami do konce volebního období, a s dlouhodobými strategickými cíli pro příští desetiletí, uzavírají koaliční partneři tuto dohodu:

Část I. Programová východiska Koaliční partneři se vzájemně respektují jako suverénní politické strany s jasně deklarovanými hodnotami a čitelným politickým programem, jakkoli vychází z odlišných ideových východisek. Výsledek voleb do Zastupitelstva městské části Prahy 14, předchozí koaliční spolupráce a následná jednání ukázaly, že není možné utvořit jinou funkční koalici než koalici složenou z více stran s odlišnými programovými prioritami. Koaliční partneři tímto dokumentem deklarují možnost základní programové shody, kdy tato dohoda kompromisním způsobem odráží zásadní programové priority nejen účastníků této dohody, ale i dalších stran zastoupených v zastupitelstvu MČ. Koaliční partneři budou po celé své funkční období prosazovat politiku otevřenosti, maximální informovanosti o své činnosti a spolupráce se všemi demokratickými stranami v zastupitelstvu městské části Praha 14. Nedílnou součástí této koaliční smlouvy bude společné programové prohlášení, které se stane programovým prohlášením Rady Městské části Praha 14 pro období 2021–2022, a které bude společně zpracováno nejpozději do 30 dní po zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 14, kde bude rada zvolena. Programové prohlášení bude obsahovat základní programové teze, které budou dále rozvíjeny a dopracovávány k naplňování jednotlivých směrů a cílů rozvoje Prahy 14. Programové prohlášení bude vyjadřovat priority dle přílohy č.1 této dohody.

Část II. Principy spolupráce Koaliční partneři staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti a konsensuální spolupráci. Koaliční partneři se dále dohodli, že mezi sebou budou udržovat korektní vztahy a zavazují se, že po dobu platnosti této dohody budou jejich zástupci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 vždy jednat a rozhodovat po vzájemné dohodě a v souladu se vzájemně schváleným postupem a zdrží se jakýchkoliv aktivit poškozujících druhé strany. Koaliční partneři se dále dohodli, že před každým jednáním Zastupitelstva Městské části Praha 14 se sejdou a projednají společný postup. Za koaliční partnery jednají zejména příslušný nejvýše postavený uvolněný člen Rady a předseda příslušného klubu zastupitelů. K jednání může kterýkoliv partner, se souhlasem ostatních, přizvat hosty.

Část III. Orgány Rady a Zastupitelstva Městské části Praha 14 Při volbě členů Rady MČ obsadí: TOP 09 a ODS po vzájemné dohodě každý vždy jeden nebo druhý blok funkcí: starosta a místostarosta uvolnění pro výkon funkce a jeden člen Rady MČ neuvolněný pro výkon funkce.
první místostarosta a místostarosta uvolněný pro výkon funkce, jeden člen Rady MČ uvolněný pro výkon funkce a jeden člen Rady MČ neuvolněný pro výkon funkce. Piráti tyto funkce: zástupce starosty uvolněný pro výkon funkce, jeden člen Rady MČ uvolněný pro výkon funkce.

Zastupitelstvo MČ Praha 14 zřizuje Finanční výbor, který má 7 členů. Zastupitelstvo dále zřizuje Kontrolní výbor, který má 5 členů a zřídí Výbor pro školství, kulturu, sport a volný čas, který má 5 členů. Funkce předsedy výboru Kontrolního bude nabídnuta těm politickým stranám, které nejsou Koaličními partnery. Konkrétní seznam personálního obsazení funkcí dle bodu 1 a oblastí jejich působnosti tvoří přílohu č. 2 této dohody. Předsedové komisí Rady MČ a její členové budou jmenováni na návrh všech stran zastoupených v Zastupitelstvu Městské části Praha 14.

V případě, že z funkce někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce i nadále obsazovat ta politická strana, která funkci uvolnila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Část IV. Procedurální část Smluvní strany po zasedání Zastupitelstva Prahy 14, kde bude zvolena Rada zveřejní tuto dohodu v plném rozsahu. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost vůči sdělovacím prostředkům a všem obyvatelům Městské části Praha 14. Případné spory budou řešeny na jednání dle části II. bodu 2. této části koaliční smlouvy. Pro případ, že by se některý z koaličních partnerů cítil být jiným koaličním partnerem poškozován ve smyslu části II. této dohody, tedy jednáním v zásadním rozporu s duchem této dohody, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato dohoda založena, nebo cítil potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí s ostatními koaličními partnery, je oprávněn požádat o projednání této věci. Koaliční partneři se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání nepovedou k dohodě, má kterýkoliv koaliční partner právo dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou tři měsíce. Veškeré změny této dohody mohou být učiněny pouze písemnou formou, prostřednictvím číslovaných dodatků. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi zastupiteli koaličních partnerů, a je závazná a platná do konce volebního období Zastupitelstva Městské části Praha 14, resp. do doby konání příštích komunálních voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 14.

Programové priority

Územní rozvoj a životní prostředí stabilizace rozvojových oblastí Hutě, Kyje (oblast Broumarská sever/jih), Černý Most V., Horní Lada zásadní nesouhlas s kontejnerovým překladištěm Malešice zásadní nesouhlas s kompostárnou a areálem na zpracování dřeva v blízkosti obytné zástavby – Jahodnice posouzení jednotlivých záměrů na výstavbu s ohledem na reálné možnosti území zkvalitnění veřejných prostranství, dostatečná občanská vybavenost revitalizace sídlištních vnitrobloků odstraňování bariér v uličním prostoru, prostupnost území pozemky „Broumarská“ Jih – využití pro občanskou vybavenost a dotvoření náměstí před kostelem sv. Bartoloměje formou bytové zástavby s obchodním partnerem v návaznosti na usnesení schválené zastupitelstvem udržení stávajících zahrádkářských kolonií, jejich kultivace a rozvoj, vznik komunitních zahrad řádná péče o veřejnou zeleň, efektivní úklid komunikací a veřejných prostranství ve správě MČ Praha 14 rozvoj parkových ploch, dětských hřišť a sportovišť omezení velkoplošné reklamy na území MČ, postihování nelegální reklamy ochrana přírodně cenných lokalit převod správy veřejné zeleně od magistrátu na městskou část společně s odpovídajícími financemi prověření vhodnosti umístění, kapacit a svozového režimu nádob na tříděný odpad ve spolupráci se svozovou firmou

Nakládání s majetkem a bytovým fondem snaha o převod bytů hlavního města Prahy, dislokovaných na území městské části, do svěřené správy městské části pokračování v nabídce bytů k odprodeji oprávněným nájemníkům, kromě bytů služebních a sociálních. Nájemníkům, kteří o odkup neprojeví zájem, bude garantováno zachování nájemního bydlení odprodej bude realizován za podmínky použití výnosu výhradně na konkrétní investice do majetku MČ provedení zásadních oprav bytového fondu, který nebude určen k odprodeji zkvalitňování správy bytů a garáží v majetku MČ iniciace jednání o převodu areálu UNIP na MČ Praha 14 výstavba polyfunkčního objektu na pozemku svěřeném MČ u metra Černý Most

Školství vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 14 zřízení MŠ v lokalitě Hutě prověření možnosti a podpoření zřízení ZŠ v lokalitách Jahodnice a Hutě podpora intervenčních a adaptačních programů na základních školách podpora dalšího odborného vzdělávání učitelů a učitelek ZŠ a MŠ podpora inovativních a rozvojových projektů s důrazem na technologie v aktivním dialogu s řediteli škol prověření možnosti vybudování bezbariérových přístupů v MŠ a ZŠ zavedení elektronických přihlášek do MŠ a ZŠ v návaznosti na postup HMP

Sociální politika a zdravotnictví rekonstrukce a navýšení kapacit domova pro seniory zachování stávajících grantových programů, systému Prostupného bydlení, systému pomoci nájemníkům v dočasné tísni a sociálního podniku SP Černý Most, s. r. o. zvýšení alokované částky na zajištění sociálních služeb o 1,5 milionu jednání s HMP o znovuzřízení LSPP v rámci Polikliniky Parník za podmínky minimálního dopadu na rozpočet MČ zachování a postupné rozšíření nabídky sociálních služeb, které umožní zdravotně postiženým, nemocným a seniorům setrvat v jejich přirozeném prostředí rozvoj sociálních a dalších návazných služeb s důrazem na terénní a ambulantní sociální služby podpora vzniku denního stacionáře pro seniory spolupráce se spolky a zájmovými skupinami při rozvoji infrastruktury pro zdravotně znevýhodněné občany podpora občanů ohrožených sociálním vyloučením a chudobou posílení služeb domácí péče pro bezmocné spoluobčany podpora zdravého životního stylu obyvatel podpora aktivního stáří formou nabídky volnočasových, klubových a společenských, kulturních a sportovních aktivit, zejména ve spolupráci s organizacemi, které se zaměřují na podporu důstojného a aktivního stáří implementace Koncepce sociálního bydlení

Doprava a dopravní infrastruktura omezení tranzitu přes Prahu 14, podpora dostavby Městského i Pražského okruhu a další etapy Vysočanské radiály, omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14 podpora mimoúrovňových křížení Kbelské ulice v Hloubětíně pouze ve variantě těžkého zakrytí, a ne jako náhrada Městského okruhu podpora výstavby železničních zastávek rekonstrukce komunikací ve vlastnictví MČ zklidňování dopravy v obytných čtvrtích odstraňování bariér v uličním prostoru zvyšování kvality MHD Zpracování nezbytné projektové dokumentace pro zavedení parkovacích zón revize uličního prostoru s cílem nalézt nová místa k parkování stanovení ploch pro parkování místní úpravou ve vhodných lokalitách podpora navýšení P+R stání v lokalitě Černý Most rozvoj cyklistické a pěší dopravy příprava koncepčních studií na rekonstrukce vybraných komunikací podpora budování cyklomagistrál redukce zbytného dopravního značení převod správy komunikací od magistrátu na městské části společně s odpovídajícími financemi

Bezpečnost zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel ve spolupráci s MP a PČR kultivace veřejného prostoru s cílem likvidace míst potencionálního páchání trestné činnosti pokračování v realizaci programu primární prevence a prevence rizikového chování na ZŠ podpora programů protidrogové prevence, realizace programů prevence kriminality podpora zvýšení počtu strážníků v ulicích realizace antisprejerského programu a programu pro boj s vandalismem

Kultura, sport, volný čas stabilizace a rozvoj komunitních a kulturních aktivit v rámci příspěvkové organizace Praha 14 kulturní podpora společenských akcí typu koncerty, výstavy, venkovní akce další rozvoj sportovišť, dětských hřišť a volnočasových ploch dle schválené koncepce pokračování v podpoře kulturních, volnočasových a sportovních aktivit prostřednictvím grantového systému a prohlubování spolupráce s neziskovým sektorem podpora stávajících KC a rozvoj dalších kulturních center (Hutě, Jahodnice) pokračování v instalaci pokročilých prvků na dětská hřiště vybudování biotopového koupaliště na břehu Kyjského rybníka

MA21, Komunikace, podpora podnikání rozvoj činností v rámci Místní Agendy 21 zvyšování míry zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, pokračování ve veřejných projednáváních s občany pořádání osvětových kampaní a akcí pokračování ve spolupráci s NNO zlepšování informovanosti občanů o dění na MČ revize webových stránek MČ Praha 14 s cílem zpřehlednění a zjednodušení dostupnosti informací zprovoznění mobilní aplikace pro poskytování lokálně závislých informací a pro sběr a hlášení podnětů pro zlepšování veřejného prostoru rozvoj spolupráce s podnikatelskými subjekty

Ekonomika a rozpočet, odpovědné a transparentní hospodaření a řízení realizace odpovědného a transparentního hospodaření a finančního řízení MČ Praha 14 účelné a hospodárné nakládání s finančními prostředky a zdroji MČ Praha 14 zajištění čerpání finančních prostředků z dotačních programů ministerstev, rozpočtu hl. m. Prahy a strukturálních fondů EU další zkvalitňování opatření posilující komunikační otevřenost úřadu, informovanost občanů, srozumitelnost a průhlednost všech procesů fungování veřejné správy městská část nebude přijímat úvěry a půjčky s výjimkou úvěrů a půjček překlenovacího charakteru městská část bude nadále usilovat o získávání dotací, avšak s maximálním důrazem na smysluplnost z nich pořizovaného plnění v oblasti pořizování a reprodukce investičního majetku bude dbáno na to, aby objem pořizovaného majetku mohl být za předpokládané rozpočtové situace po dobu své životnosti řádně spravován a udržován, případně aby realizované projekty měly prokazatelný vliv na snížení budoucích nákladů na provoz a údržbu majetku zajištění videopřenosů z jednání zastupitelstva, které budou dostupné občanům i ze záznamu zavedení rozklikávacího rozpočtu materiály jdoucí na jednání zastupitelstva budou mít k dispozici všichni zastupitelé i veřejnost minimálně týden předem v elektronické podobě zveřejnění všech platných smluv městské části v registru smluv vytvoření střednědobého plánu a zveřejnění co největšího počtu datových sad v Národním katalogu otevřených dat budeme se ucházet o to, aby městská část vstoupila do spolku Otevřená města a aktivně se podílela na mezi obecní spolupráci v oblasti otevřené veřejné správy zadávací dokumentace k veřejným zakázkám budou k dispozici pro veřejné konzultace v co největším předstihu pro připomínky trhu na pozice ředitelů a vedoucích orgánů příspěvkových organizací městské části budeme vypisovat otevřená výběrová řízení provedení revize směrnice o zadávání veřejných zakázek s inspirací od vítězů hodnocení zIndex

Smart Cities proaktivní přistup k trendům Smart Cities a snaha o jejich efektivní aplikaci v oblastech, kde občanům přinesou vyšší komfort, bezpečnost nebo úsporu energií aktivní podpora využívání e-občanek pro komunikaci s úřadem

Další investiční priority Strany deklarují tyto investiční priority, které budou prosazovat směrem k hlavnímu městu Praze:

dokončení revitalizace veřejných ploch u metra Hloubětín revitalizace Centrálního parku na Černém Mostě pokračování projektu Vybíralka 25 sdružená rekonstrukce sítí, vozovek a chodníků v Hloubětíně rekonstrukce sítí a komunikací v oblasti Kyje Za horou vybudování bezpečného přechodu u areálu Coca Cola prodloužení komunikace Ocelkova zastávka ČD a lávka Rajská zahrada / Chlumecká oprava terminálu ČM včetně změny příjezdu k parkovišti na tubusu metra Černý Most mimo Bryksovu ulici zásadní zlepšení kvality veřejného prostoru, komunikací a možnosti parkování na sídlištích Černý Most